Pentru profesioniști

TERMENI DE UTILIZARE

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1 Orice utilizare a acestui site web ("site-ul web LEDVANCE") oferit de LEDVANCE GmbH și/sau filialele sale ("LEDVANCE") este supusă acestor Termeni de utilizare și Politicii de confidențialitate. Aceste condiții de utilizare pot fi, în anumite cazuri, modificate, completate sau înlocuite de alte condiții, de exemplu, pentru achiziționarea de produse și servicii. Conectarea la acest site web sau, în cazul în care nu este necesară o conectare, accesarea sau utilizarea acestui site web, înseamnă acceptarea acestor Termeni de utilizare în versiunea lor actuală.

1.2 În cazul în care utilizatorul utilizează site-ul web LEDVANCE în calitate de client, adică în scopul afacerii sale, în exercitarea profesiei sale sau în numele unui organism public sau al unei companii, nu se aplică § 312e alineatul 1, paragraful 1, nr. 1 - 3 din Codul civil german.

2. SERVICII

2.1 Site-ul web LEDVANCE conține informații specifice și software, precum și - dacă este cazul - documente care pot fi afișate sau descărcate.

2.2 LEDVANCE își rezervă dreptul de a întrerupe funcționarea Site-ului LEDVANCE, în totalitate sau parțial, în orice moment. Natura însăși a Internetului și a sistemelor informatice împiedică LEDVANCE să accepte orice responsabilitate pentru disponibilitatea site-ului LEDVANCE.

3. ÎNREGISTRARE, PAROLĂ

3.1 Unele pagini ale site-ului web LEDVANCE pot fi protejate prin parolă. Pentru a garanta securitatea și fiabilitatea tranzacțiilor comerciale, numai utilizatorii înregistrați sunt autorizați să acceseze aceste pagini. LEDVANCE își rezervă, de asemenea, dreptul de a nu înregistra un Utilizator. În special, LEDVANCE își rezervă dreptul de a solicita utilizatorului să se înregistreze pentru a consulta pagini care anterior erau accesibile în mod liber. LEDVANCE poate, în orice moment și fără motiv, să refuze unui Utilizator dreptul de a accesa o zonă protejată prin parolă prin blocarea datelor sale de utilizator (așa cum se indică mai sus), în special dacă Utilizatorul

  • furnizează date incorecte pentru înregistrare,
  • încalcă acești Termeni de utilizare sau nu este suficient de atent atunci când manipulează datele sale de utilizator,
  • încalcă o reglementare aplicabilă atunci când accesează sau utilizează site-ul LEDVANCE,
  • nu a mai folosit site-ul web LEDVANCE de mult timp.

3.2 În momentul înregistrării, utilizatorul trebuie să furnizeze informații reale și, dacă aceste informații sunt modificate în orice moment, trebuie să își actualizeze datele (online, dacă este posibil) cât mai curând posibil. Utilizatorul trebuie să verifice dacă adresa de e-mail furnizată către LEDVANCE este valabilă în orice moment și dacă este adresa la care Utilizatorul poate fi contactat.

3.3 După înregistrare, utilizatorul va primi un cod de acces care cuprinde un ID de utilizator și o parolă ("date de utilizator"). Atunci când accesează site-ul pentru prima dată, Utilizatorul poate înlocui parola furnizată de LEDVANCE cu o parolă cunoscută doar de Utilizator. Datele de utilizator permit utilizatorului să vadă sau să modifice propriile date sau să accepte sau să refuze prelucrarea datelor sale.

3.4 Utilizatorul trebuie să se asigure că datele de utilizator nu vor fi accesate de terți și este responsabil pentru toate tranzacțiile sau operațiunile efectuate cu datele sale de utilizator. La sfârșitul sesiunii online, utilizatorul trebuie să se deconecteze din zona protejată prin parolă. În cazul în care Utilizatorul constată că terțe părți utilizează în mod fraudulos datele sale de utilizator, Utilizatorul trebuie să raporteze acest lucru către LEDVANCE, în scris, cât mai curând posibil și, dacă este posibil, imediat, prin trimiterea unui e-mail.

3.5 După primirea notificării descrise la articolul 3.4., LEDVANCE va refuza accesul la zona protejată prin parolă utilizatorilor care utilizează datele de utilizator menționate. Utilizatorul va putea accesa din nou această zonă numai dacă solicită autorizație de la LEDVANCE sau se înregistrează din nou.

3.6 Utilizatorul poate solicita în orice moment, în scris, încetarea înregistrării sale, cu condiția ca această încetare să nu încalce executarea relației contractuale. În acest caz, LEDVANCE va șterge toate datele de utilizator și toate celelalte date cu caracter personal ale utilizatorului de îndată ce aceste date nu mai sunt necesare.

4. DREPTURILE DE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR, A SOFTWARE-ULUI ȘI A DOCUMENTAȚIEI

4.1 Utilizarea informațiilor, a software-ului și a documentelor disponibile pe acest site web LEDVANCE este supusă condițiilor de utilizare precedente. Orice condiții speciale de licență definite prevalează asupra prezentelor condiții de utilizare.

4.2 LEDVANCE acordă Utilizatorului dreptul neexclusiv și netransferabil de a utiliza informațiile, software-ul și documentația puse la dispoziție pe Site-ul LEDVANCE în limitele definite prin contract sau, în absența unui acord, în limitele scopului pentru care au fost puse la dispoziție de OSRAM și în măsura în care nu există alte restricții în conformitate cu articolul 5.

4.3 Software-ul, în formă de cod obiect, este disponibil gratuit. Nu există nicio obligație de a pune codul sursă la dispoziția utilizatorilor. Acest lucru nu se aplică software-ului "open source", ale cărui condiții de licență prevalează asupra acestor condiții de utilizare în cazul în care un astfel de software este transmis și codul său sursă este pus la dispoziție. În acest caz, LEDVANCE trebuie să pună la dispoziție codul sursă în schimbul plății costurilor suportate.

4.4 Utilizatorul nu poate, în niciun moment și în nicio circumstanță, să distribuie informațiile, software-ul și materialele unei terțe părți, nici să le împrumute sau să le pună la dispoziție în alt mod. Cu excepția cazului în care este permisă de legislația aplicabilă, utilizatorul nu poate modifica software-ul sau materialele și nici nu poate dezasambla, inversa ingineria sau decompila software-ul sau orice parte a acestuia. Utilizatorul poate face o copie de rezervă a software-ului, după cum este necesar pentru a asigura orice utilizare ulterioară în conformitate cu acești Termeni de utilizare.

4.5 Informațiile, software-ul și documentația sunt protejate de legile privind drepturile de autor și de tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de toate celelalte legi și acorduri referitoare la proprietatea intelectuală. Utilizatorul trebuie să aplice aceste legi și, în special, să nu modifice, să nu ascundă sau să șteargă niciun cod alfanumeric, marcaj sau mențiune privind drepturile de autor conținute în informații, în software sau în documentație, sau în orice copie a acestora.

4.6 Alineatele 69a și următoarele din Legea germană privind drepturile de autor rămân aplicabile.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1 Materialul furnizat pe site-ul web LEDVANCE, inclusiv tot conținutul, informațiile, fotografiile, ilustrațiile, grafica, numele, mărcile comerciale și logo-urile, sunt proprietatea LEDVANCE GmbH sau a deținătorilor de licențe și sunt protejate de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale, precum și de orice alte legi aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală. Conținutul este furnizat exclusiv pentru uz personal, necomercial. Fără a aduce atingere condițiilor speciale descrise în articolul 4 din acești Termeni de utilizare, conținutul site-ului web LEDVANCE descris mai sus nu poate fi modificat, copiat, reprodus, vândut, utilizat, completat sau folosit în vreun fel fără acordul prealabil scris al LEDVANCE GmbH.

5.2 Nimic din cele conținute în prezentul document nu trebuie interpretat ca acordând, implicit sau în alt mod, vreo licență sau drept în temeiul vreunui brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate intelectuală aparținând companiei LEDVANCE GmbH. În plus, nu se acordă nicio licență sau drept la un drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept pentru materialele menționate mai sus.

5.3 Marca verbală și comercială LEDVANCE, precum și alte mărci comerciale de produse, ilustrații și logo-uri reprezintă produsele LEDVANCE și sunt protejate de LEDVANCE GmbH. Este posibil ca înregistrările să nu fie încă valabile în toate țările în cauză.

5.4 Aceste denumiri și mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea expresă a companiei LEDVANCE GmbH. Este permisă utilizarea numelui LEDVANCE ca referință, de exemplu, pentru a stabili un link către acest site web. LEDVANCE GmbH trebuie să fie informată în prealabil cu privire la orice astfel de utilizare.

6. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

6.1 Atunci când utilizează site-ul web LEDVANCE, Utilizatorul nu trebuie să

  • să cauzeze prejudicii persoanelor, în special copiilor, sau să încalce drepturile acestora la integritate fizică și morală;
  • să încalce bunele moravuri publice prin modul în care se utilizează;
  • să încalce orice drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept de proprietate;
  • să încarce orice conținut care conține un virus, un așa-numit cal troian sau orice alt program care ar putea deteriora datele;
  • să transmită, să stocheze sau să încarce hyperlink-uri sau conținuturi la care utilizatorul nu are dreptul, în special în cazul în care aceste hyperlink-uri sau conținuturi încalcă obligațiile de confidențialitate sau sunt ilegale;
  • să distribuie reclame sau email-uri nesolicitate (așa-numitele "spam") sau avertismente inexacte privind viruși, defecte sau materiale similare; în plus, utilizatorul nu va solicita participarea la nicio loterie, sistem de tip "snowball", scrisori în lanț, jocuri piramidale sau alte activități similare


6.2 LEDVANCE poate refuza accesul la Site-ul LEDVANCE în orice moment, în special în cazul nerespectării de către Utilizator a oricărei obligații care decurge din acești Termeni de utilizare.

7. HYPERLINK-URI

Site-ul web LEDVANCE poate conține hyperlink-uri către pagini web. LEDVANCE nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor pagini. LEDVANCE nu controlează informațiile conținute în acestea, nici informațiile afișate pe acestea. Utilizarea acestor pagini web este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

8. RESPONSABILITATE

8.1 În cazul unor daune de orice fel, LEDVANCE poate fi trasă la răspundere în conformitate cu reglementările în vigoare doar în cazul (1) neglijenței grave, (2) vătămării sănătății, integrității fizice sau vieții, (3) acceptării garanțiilor de livrare sau de calitate, (4) ascunderii frauduloase și (5) pretențiilor bazate pe garanții legale. În cazul în care ne facem vinovați de neîndeplinirea unei obligații esențiale sau în cazul în care clientul este îndreptățit să ceară despăgubiri la locul unde a avut loc neîndeplinirea, răspunderea se limitează la compensarea daunelor materiale directe și previzibile. Nu pot fi formulate alte pretenții de despăgubire împotriva LEDVANCE (de exemplu, pentru daune indirecte). În acest context, obligațiile esențiale sunt obligațiile care protejează drepturile contractuale esențiale ale clientului, pe care contractul trebuie să le garanteze în conformitate cu conținutul și scopul său, precum și obligațiile care permit executarea normală a contractului și pe care cumpărătorul se poate baza în mod rezonabil (de exemplu, livrarea la timp a produselor cu caracteristicile definite, adică așa cum sunt stabilite într-un caiet de sarcini, și adecvarea acestor produse la scopul definit sau așa cum este indicat într-o descriere a produsului)..

8.2 Informațiile de pe site-ul web LEDVANCE pot conține specificații sau descrieri generale ale posibilităților tehnice ale produselor individuale, care pot să nu fie disponibile în anumite cazuri (de exemplu, din cauza unor modificări ale produsului). Prin urmare, caracteristicile necesare ale produsului trebuie să fie definite în fiecare caz în parte, în momentul achiziției.

9. VIRUȘI

LEDVANCE depune toate eforturile pentru a încerca să protejeze Site-ul LEDVANCE de viruși, dar nu poate garanta că acesta este complet lipsit de viruși. Utilizatorul trebuie, pentru propria sa securitate, să ia măsurile necesare pentru a-și asigura protecția și trebuie să utilizeze un software antivirus înainte de a descărca orice informație, software sau document.

10. CONTROLUL EXPORTURILOR

Poate fi necesar să se obțină permisiunea de a exporta anumite informații, programe informatice și documente, de exemplu, din cauza naturii lor sau a utilizării finale sau preconizate. Utilizatorul trebuie să aplice cu strictețe reglementările privind exportul de informații, software și documente, în special reglementările europene, ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite ale Americii. LEDVANCE raportează informațiile, software-ul și documentele care necesită autorizare în conformitate cu listele de control al exporturilor din Germania și UE și cu lista de control al comerțului din SUA.

11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Pentru colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului web LEDVANCE, LEDVANCE respectă legile aplicabile privind protecția confidențialității datelor și politica de protecție a confidențialității datelor LEDVANCE, disponibilă pe Internet la secțiunea Confidențialitate. Confidențialitate .

12. ACORDURI SUPLIMENTARE, JURISDICȚIE ȘI LEGE APLICABILĂ

12.1 Orice acord suplimentar necesită o formă scrisă.

12.2 Locul de jurisdicție este München, dacă utilizatorul este un comerciant în conformitate cu Codul comercial german (Handelsgesetzbuch).

12.3 Paginile individuale ale Site-ului web LEDVANCE sunt operate și administrate de LEDVANCE și/sau de filialele sale. Paginile respectă legislația aplicabilă în țara în care compania responsabilă își are reședința de afaceri. LEDVANCE nu își asumă nicio responsabilitate pentru faptul că respectivele informații, software și/sau documentație de pe Site-ul web LEDVANCE pot fi vizualizate sau descărcate în locații din afara unei astfel de țări. În cazul în care Utilizatorii accesează Site-ul Web LEDVANCE din afara unei astfel de țări, aceștia sunt exclusiv responsabili pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Este interzis accesul la informațiile, software-ul și/sau documentația Site-ului web LEDVANCE din țări în care acest conținut este ilegal. În astfel de cazuri, și în cazul în care utilizatorul dorește să intre într-o relație de afaceri cu LEDVANCE, utilizatorul este rugat să contacteze reprezentantul LEDVANCE din țara respectivă.

12.4 Prezentele condiții de utilizare sunt guvernate de legislația germană. Locul de jurisdicție este München. Este exclusă aplicarea Codului uniform german de formare a contractelor de vânzare internațională de bunuri mobile din 17 iulie 1973 și a Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de bunuri (CISG) din 11 aprilie 1980.

Distribuie pagina pe rețelele sociale